Õigused

Hoolekandekeskuse kliendi õigused on:

 • olla koheldud väärikuse, lugupidamise ja viisakusega;
 • saada abi toimingutes, millega ise ei tule toime;
 • kutsuda enda juurde vabal ajal külalisi või ise külla minna;
 • kasutada isiklikke riideid ja kaasatoodud esemeid eelneval kokkuleppel;
 • tutvuda oma isiklikus toimikus oleva informatsiooniga;
 • kaasa rääkida oma tegevusplaani koostamisel;
 • kaasa rääkida  asutuse teenuste arendamisel, planeerimisel, hindamisel;
 • küsimuste korral pöörduda hooldajate poole, hooldekodu juhtkonna või hooldekodust väljaspool olevate ametkondade poole.

Kohustused

Hooldusel oleva kliendi kohustused on:

 • suhtuma kaasklientidesse ja töötajatesse heasoovlikult;
 • hoidma puhtust ja korda;
 • hoidma ja kasutama säästlikult hooldekodu vara;
 • asjade või esemete kadumisel teatama sellest koheselt;
 • suitsetama ainult selleks ettenähtud ruumis või õues;
 • hoiduma tegudest, mis kahjustavad hooldekodu mainet;
 • teatama oma hooldajale, kui lahkud hooldekodu territooriumilt.

Keelatud on:

 • lärmakas käitumine ja teiste klientide põhjendamatu tülitamine;
 • teistesse tubadesse sisenemine pärast kella 20.00;
 • üleriietes ja jalatsites lamamine;
 • toas toidu valmistamine ja kiiresti riknevate toiduainete hoidmine;
 • suitsetamine toas;
 • hoolekandekeskuse vara viimine ühest ruumist teise või hoolekandekeskusest välja, ilma loata;
 • toas pesu pesemine ja kuivatamine;
 • hasartmängude mängimine raha ja esemete peale;
 • raha ja esemete laenamine;
 • tubades koduloomade pidamine;
 • keelatud esemete ja ainete valmistamine, kasutamine, hoidmine ja tarvitamine;
 • hooldekodu inventari rikkumine või lõhkumine;
 • teistest klientides, personalist fotode ja videomaterjali jagamine suhtluskeskkondades ja meedias;

Keelatud esemed ja ained:

 • alkohoolsed joogid;
 • narkootilised ained;
 • psühhotroopsed ained;
 • külmrelvad;
 • tulirelvad;
 • lõhkeained;
 • pürotehnika;
 • isevalmistatud elektriseadmed.

Kliendi vastutus

 • Hooldekodu kehtestatud korra järgimise eest vastutab klient isiklikult. Hooldustöötajad vastutavad korrast kinnipidamise eest oma tööloleku ajal.
 • Korra teadlikul rikkumisel kliendi poolt rakendab hooldekodu juhtkond järgmisi mõjutusvahendeid:
  • suuline märkus;
  • juhataja korraldusega noomitus;
  • juhataja korraldusega noomitus koos kliendi hooldusteenuse osutamise lepingu lõpetamise hoiatusega, millest informeeritakse lepingupartnerit (omavalitsus või lähedane);
  • pöördumine politsei poole korra kindlustamiseks;
  • hooldekodust väljakirjutamine.
 • Mõjutusvahendite rakendamisel lisatakse vastav kirjalik dokument kliendi isiklikku toimikusse.
 • Kodukorra rikkumisel, mis tulenes kliendi vaimse seisundi või tema tervisliku seisundi järsust halvenemisest, kasutab hoolekkodu meditsiinipersonal õigusaktidega lubatud meditsiinilisi vahendeid, sealhulgas järgmisi eraldusmeetmeid:
  • vältimatu psühhiaatriline esmaabi tagatakse psüühikahäirega isikule, kui abita jätmine ohustab otseselt isiku enda või teiste isikute elu, tervist, turvalisust;
  • kiirabi väljakutse;
  • toimetamine ravile psühhiaatriahaiglasse.